Toán lớp 8 - Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)

Toán lớp 8 - Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)

1. Hai đường thẳng song song trong không gian

+ Trong không gian, hai đường thẳng aa và bb gọi là song song với nhau nếu chúng nằm trong cùng một mặt phẳng và không có điểm chung.

 CC/ và C/B/ cắt nhau tại C/ cùng thuộc mặt phẳng BB/CC/

 AB // A/B/ chúng thuộc mặt phẳng AA/BB/

AB và B/C/ không cùng nằm trong mặt phẳng nào => không cắt nhau, không song song

AD // B/C/ (cùng song song BC)

2. Đường thẳng song song với mặt phẳng. Hai mặt phẳng song song

+ Khi đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng (ABCD) mà d song song với đường thẳng của mặt phẳng này thì ta nói đường thẳng d song song với mặt phẳng (ABCD).

Kí hiệu: d//mp(ABCD)

+ Nếu mặt phẳng (ABCD) chứa hai đường thẳng aa và bb cắt nhau mà song song với hai đường thẳng a′a′ và b′b′ chứa trong mặt phẳng (A′B′C′D′) thì ta nói hai mặt phẳng (ABCD) và (A′B′C′D′) song song nhau

Kí hiệu: mp(ABCD)//mp(A′B′C′D′)