Tuần 4 Ngữ Văn 12

Tuần 4 Ngữ Văn 12

Đô-xtôi-ép-xki - X.Xvai-Gơ

Đô-xtôi-ép-xki - X.Xvai-Gơ

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Đọc thêm: ĐÔ – XTÔI – ÉP – XKI.( Trích)

Đọc thêm: ĐÔ – XTÔI – ÉP – XKI.( Trích)

Mấy ý nghĩ về thơ - Nguyễn Đình Thi

Mấy ý nghĩ về thơ - Nguyễn Đình Thi