Tuần 14 Ngữ Văn 12

Tuần 14 Ngữ Văn 12

Bác ơi - Tố Hữu

Bác ơi - Tố Hữu

Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo

Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tự do - P.Ê-luy-a

Tự do - P.Ê-luy-a