Lịch sử lớp 7 - Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Lịch sử lớp 7 - Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

I. Tình hình chính trị, quân sự.

1./ Nhà Đinh xây dựng đất nước.

- Năm 968 Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư.

- Sai sứ sang giao hảo với Tống.

- Phong vương cho con.

- Cắt cử quan lại.

- Xây dựng cung điện, đúc tiền,trừng trị những kẻ phạm tội.

- Ý nghĩa: Xã hội  ổn định -> tạo cơ sở để xây dựng và phát triển đất nước.

2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê.

- Hoàn cảnh:

  • Năm 979 Đinh Tiên Hoàng bị giết nội bộ  triều đình  xung  đột.
  • Nhà Tống lăm le xâm phạm nước ta

- Lê Hoàn được suy tôn làm vua, nhà Lê thành lập.

Bộ máy nhà nước thời Tiền Lê:

Quân đội: Gồm 10 đạo, chia thành 2.

  • Cấm quân.
  • Quân địa phương.

3. Cuộc K/C chống Tống của Lê Hoàn.

a. Hoàn cảnh lịch sử:

- Cuối năm 979 triều đình  nhà Đinh rối loạn quân Tống xâm lược nước ta.

b. Diễn biến:

- Năm 981 quân Tống kéo vào nước ta theo 2 đường thuỷ bộ do Hầu Nhân  Bảo chỉ huy.

- Ta: + Chặn quân thủy ở sông Bạch Đằng.

        + Diệt quân bộ ở biên giới phía Bắc, tướng Hầu Nhân Bảo tử trận.

c. Ý nghĩa lịch sử: Khẳng định quyền làm chủ đất nước, củng cố vững nền độc lập.

II. Sự phát triển và văn hóa

1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ.

- Nông nghiệp:

  • Chia ruộng đất cho nông dân.
  • Khuyến khích nd pht triển sản xuất
  • Tiến hành khai khẩn đất hoang.
  • Chú trọng làm thủy lợi.

Tác dụng: nông nghiệp phát triển.

- Thủ công nghiệp:

     + Thủ công nghiệp nhà nước: Các xưởng: đúc tiền, rèn vũ khí, may mặc, xây dựng…. được thành lập.

     + Thủ công nghiệp nhân dân (cổ truyền): Các làng nghề: dệt lụa,làm giấy,đồ gốm …tiếp tục phát triển.

- Thương Nghiệp:

       + Trong nước: Đúc tiền, nhiều trung tâm buôn bán, khu chợ được hình thành.

       + Thương nghiệp với nước ngoài được mở rộng.