Lịch sử lớp 7 - Bài 3 - Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Lịch sử lớp 7 - Bài 3 - Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

1/ Phong trào văn hóa Phục hưng (XIV - XVII)

- Nguyên nhân: giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị trong xã hội nên đấu tranh với giai cấp phong kiến mở đầu bằng cuộc đấu tranh trên lĩnh vưc văn hoá.

- Nội dung:

  • Phê phán chế độ pkiến và giáo hội.
  • Đề cao giá trị con người.
  • Đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vậy

2. Phong trào Cải cách tôn giáo:

- Nguyên nhân: Giáo hội bóc lột nhân dân và cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản.

- Nội dung cải cách tôn giáo của Lu-thơ:

  • Phủ nhận vai trò thống trị của giáo hội, bãi bỏ các nghi lễ phiền toái.
  • Quay về giáo lý nguyên thuỷ.

- Tác động: Kitô giáo phân thành 2 giáo phái:

  • Kitô giáo ( cựu giáo).
  • Tin lành (tôn giáo).
¨dẫn đến bùng nổ các cuộc C.tranh chống PK (Đức).