Phần 2 - Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ 13 - 14)

Phần 2 - Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ 13 - 14)

Lịch sử lớp 7 - Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỷ XIII

Lịch sử lớp 7 - Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỷ XIII

Lịch sử lớp 7 - Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên ( Thế kỷ XIII )

Lịch sử lớp 7 - Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên ( Thế kỷ XIII )

Lịch sử lớp 7 - Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Lịch sử lớp 7 - Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Lịch sử lớp 7 - Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỷ XIV

Lịch sử lớp 7 - Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỷ XIV

Lịch sử lớp 7 - Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Lịch sử lớp 7 - Bài 17: Ôn tập chương II và chương III