Lịch sử lớp 7 - Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Lịch sử lớp 7 - Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

1/ Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa, dân tộc.

- Khó khăn: Kinh tế suy sụp, đồng ruộng bỏ hoang, làng xóm tiêu điều -> đời sống nhân dân khổ cực.

- Chủ trương: khôi phục kinh tế phát triển văn hóa – giáo dục.

a/ Kinh tế:

- Nông nghiệp: + Ban hành chiếu khuyến nông.

                          + Bãi bỏ hoặch giảm tô thuế.

-> Tác dụng: được mùa, đời sống nhân dân ấm no.

- Thương nghiệp: 

+ Giảm thuế.

+ Mở cửa ải thông thương chợ búa.

b/ Văn hóa – Giáo dục:

+ Ban chiếu lập học.

+ Đề cao chữ nôm.

+ Lập viện sùng chính.

=> Tác dụng: kinh tế được phục hồi, xã hội ổn định.

2/ Chính sách quốc phòng, ngoại giao.

- Khó khăn:

+ Phía Bắc:Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động.

  + Phía Nam: Nguyễn Ánh cầu viện quân Pháp chiếm Gia Định

* Quốc phòng:

+ Xây dựng lực lượng quân đội mạnh (4 binh chủng).

* Ngoại giao:

+ Chính sách mềm dẻo, khéo léo, kiên quyết bảo vệ tổ quốc.

+ Tiêu diệt nội phản ( Lê Duy Chỉ ).

  + Tiến quân vào Gia Định tiêu diệt Nguyễn Anh và quân Pháp

=> 16/9/1792 Quang Trung qua đời.