Lịch sử lớp 7 - Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Lịch sử lớp 7 - Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

1. Sự hình thành XH PK ở Trung Quốc.

- Những biến đổi trong sản xuất : Công cụ bằng sắt ra đời \rightarrow năng  suất lao động tăng diện tích gieo trồng mở rộng.

- Những biến đổi về XH : có 2 giai cấp mới:  

 • Địa chủ :Quan lại và nông dân giàu có
 • Tá điền: Nông dân mất ruộng

\Rightarrow Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành

2. Xã hội Trung Quốc thời Tần - Hán.

a. Nhà Tần:

- Đối nội:

 • Chia đất nước thành các quận huyện và trực tiếp  cử quan đến cai trị.
 • Ban hành chế độ đo lường và tiền tệ.
 • Bắt phu, bắt lính.

- Đối ngoại: Gây chiến tranh mở rộng lãnh thổ về  phía Bắc và phía Nam.

b. Nhà Hán:

- Đối nội:

 • Xoá bỏ chế độ P’luật hà khắc.         
 • Giảm tô thuế, sưu dịch.
 • Khuyến khích sản xuất

\rightarrow Tác động: kinh tế phát triển, xã hội ổn định.

- Đối ngoại: tiến hành chiến tranh xâm lược Triều Tiên và Đại Nam.

3. Sự thịnh vượng của TQ dưới thời Đường:

a. Đối nội:

- Cử người  thân tín cai quản các địa phương.

- Mở khoa thi chọn nhân tài.

- Giảm tô thuế, chia ruộng cho nông dân.

=> Kinh tế phát triển, đất nước phồn thịnh.

b. Đối ngoại: Tiến hành chiến tranh xâm lược mở rộng bờ cõi=> đất nước phồn thịnh nhất châu Á.

4. Trung Quốc thời Tống – Nguyên.

a. Thời Tống:

- Miễn giảm thuế và sưu dịch thời trước

 • Mở mang thuỷ lợi.
 • Phát triển thủ công nghiệp.
 • Khoa học kỹ thuật: Có nhiều phát minh quan trọng.

\rightarrow Tác động: KTphát triển, XH ổn định, Đ/s nd nâng lên.

b. Nhà Nguyên:

- Thi hành nhiều biện pháp phân biệt đối xử người Mông Cổ và người Hán.

- Người Hán bị cấm đoán đủ thứ.

\rightarrow Nhân dân TQ nỗi dậy chống nhà Nguyên

5. Trung Quốc  thời Minh -Thanh.

- Chính trị.

 • Năm 1368 nhà Minh thành lập.
 • Năm 1644 Lý Tự Thành lật đổ nhà Minh.
 • Năm 1644 quân Mãn Thanh chiếm TQ thành lập nhà Thanh.

- Xã hội:

 • XH khủng hoảng, loạn lạc.
 • Vua quan ăn chơi sa đoạ. nhân dân đói khổ.

- Kinh tế:

 • Mầm mống kinh tế TBCN xuất hiện.  
 • Buôn bán với nước ngoài mở rộng.

6. Văn hoá, KHKT Trung Quốc thời phong kiến.

- Văn hóa:

 • Tư tưởng: Nho giáo.
 • Văn học, sử học rất phát triển.

- Nghệ thuật: Hội họa, điêu khắc, kiến trúc có phong cách độc đáo, đạt trình độ cao.

- KHKT: 

 • Tứ đại phát minh (giấy viết, nghề in, la bàn, thuốc súng...)
 • Kỹ thuật đóng tàu, khai mỏ, luyện kim...