Lịch sử lớp 7 - Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Lịch sử lớp 7 - Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

1. Sự thành lập nhà Lý

- Hoàn cảnh: năm 1009 Lê Long Đĩnh chết.Triều thần chán ghét nhà Tiền Lê .

=> Suy tôn Lý Công Uẩn được làm vua.

- Việc làm của nhà Lý:

+ Năm 1010 dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long .

+ Năm 1054 đổi tên nước là Đại Việt

+ Xây dựng bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương.


Bộ máy nhà nước thời Lý:

              

2/ Luật pháp và quân đội.

a/ Luật pháp:

- Năm 1042, ban hành bộ luật Hình Thư .

- Nội dung: Bảo vệ nhà Vua, Triều đình, bảo vệ trật tự xã hội và sản xuất nông nghiệp.

b/ Quân đội:
- Gồm 2 bộ phận:
- Cấm quân và quân địa phương.

- Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”

- Gồm các binh chủng: Bộ binh và Thuỷ binh, huấn luyện chu đáo.

c/ Đối nội:

-Xây dựng và bảo vệ khối đoàn kết dân tộc.

- Gả công chúa, ban chức cho các tù trưởng dt.

- Trấn áp những kẻ có ý định tách khỏi Đại Việt.

d/ Đối ngoại :

- Quan hệ bình đẳng với các nước láng giềng.

- Kiên quyết chống quân xâm lược.