Phần 2 - Chương 4: Đại Việt thời Lê sơ (Thế kỉ 15 - Đầu thế kỉ 16)

Phần 2 - Chương 4: Đại Việt thời Lê sơ (Thế kỉ 15 - Đầu thế kỉ 16)

Lịch sử lớp 7 - Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV

Lịch sử lớp 7 - Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV

Lịch sử lớp 7 - Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn ( 1418-1427 )

Lịch sử lớp 7 - Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn ( 1418-1427 )

Lịch sử lớp 7 - Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ ( 1428 - 1527 )

Lịch sử lớp 7 - Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ ( 1428 - 1527 )

Lịch sử lớp 7 - Bài 21: Ôn tập chương IV

Lịch sử lớp 7 - Bài 21: Ôn tập chương IV