Lịch sử lớp 7 - Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

Lịch sử lớp 7 - Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

1. Ngô Quyền dựng nền độc lập tự chủ.

- Năm 939 Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa.

- Bỏ chức Tiết độ sứ và XD triều đình mới.

- Cử tướng giỏi trấn giữ các vùng quan trọng.

  • Sơ đồ bộ máy nhà nước.

\rightarrow Bộ máy nhà nước còn đơn giản, sơ sài nhưng bước đầu đã thể hiện được ý thức độc lập tự chủ.

2. Tình hình chính trị cuối thời Ngô.

- Năm 944, Ngô Quyền mất, Dương Tam Kha cướp ngôi.

- Năm 950 Ngô Xương Văn  lật đổ Dương Tam Kha, triều Ngô vẫn không ổn định.

- Năm 965 Ngô Xương Văn mất \rightarrow loạn 12 sứ quân.

3. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước.

- Nguyên nhân: (tình hình đất nước)

  • Loạn 12 sứ quân đất nước chia cắt lọan lạc.
  • Nhà Tống có âm mưu xâm lược nước ta.

- Diễn biến: Đinh Bộ Lĩnh lập căn cứ ở Hoa Lư và liên kết với sứ quân Trần Lãm, Phạm Bạch Hổ lần lượt đánh dẹp các sứ quân khác.

- Kết quả: Năm 968, đất nước thống nhất.

- Nguyên nhân thắng lợi: Nhân dân ủng hộ và Đinh Bộ Lĩnh là người có tài.

- Ý nghĩa:

  • Đất nước hòa bình thống nhất.         
  • Có điều kiện để xây dựng và phát triển đất nước. 
  • Phá tan âm mưu xâm lược của kẻ thù.