Lịch sử lớp 6 - Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Lịch sử lớp 6 - Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

I. Tình hình chính trị - kinh tế

1/. Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền.

a. Hành động:  Tháng 6/1801 chiếm Quy Nhơn, tiến ra thẳng ra Phú Xuân và Bắc Hà .

  -> Kết quả: Triều Tây Sơn sụp đổ.

b/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền:

- Chính trị:

+ Năm 1802 , Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long, đóng Đô ở Phú Xuân.

+ Năm 1806 Nguyễn Anh lên ngôi Hoàng Đế. Trực tiếp nắm mọi quyền hành từ trung ương đến địa phương.

- Pháp luật: Năm 1815, ban hành Luật Gia Long.

- Hành chính: Chia nước ta thành 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.

- Quân đội:

+ Xây dựng quân đội gồm nhiều binh chủng.

+ Xây dựng thành trì vững chắc.

+ Lập hệ thống trạm ngựa từ Nam Quan -> Cà Mau.

- Đối ngoại:

+ Thuần phục nhà Thanh.

+ Thực hiện chính sách “Bế quan toả cảng”.

2/ Kinh tế dưới triều Nguyễn.

a. Nông nghiệp:

- Chú trọng khai hoang -> tăng thêm diện tích canh tác

- Lập ấp, đồn điền.

- Đê điều không được quan tâm tu sửa.

- Hạn chế: cường hào chiếm đoạt ruộng đất, thuế, lao dịch nặng nề, ngân sách thiếu hụt, nạn tham nhũng phổ biến.

b. Thủ công nghiệp:

- Thủ công nghiệp nhà nước:

+ Lập nhiều xưởng sản xuất đúc súng, đúc tiền đóng tàu…. Có điều kiện phát triển.

+ Ngành khai thác mỏ được mở rộng (mỏ than, đồng, vàng…)

-> Hạn chế: Kinh tế lạc hậu, hoạt động thất thường.

- Thủ công nghiệp nhân dân: Làng nghề ở nông thôn và thành thị phát triển. 

-> Hạn chế: phân tán, thuế cao, thợ giỏi bị bắt vào xưởng nhà nước.

c. Thương nghiệp:

- Nội thương: có bước phát triển.

- Ngoại thương:

+ Mở rộng buôn bán với các nước trong khu vực nhất là Trung Quốc.

+ Hạn chế buôn bán với người phương tây.

II. Các cuộc nổi dậy của nông dân:

1/ Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn

- Đời sống nhân dân (nhất là nông dân) ngày càng cực khổ

- Nguyên nhân:

+ Địa chủ hào lý cướp ruộng đất.

+ Quan lại tham nhũng, tô thuế nặng nề.

- Hậu quả: bệnh dịch, đói khát hoành hành khắp nơi.

2. Các cuộc nổi dậy của nông dân:

Các Cuộc Khởi Nghĩa

Thời gian

Địa Bàn Hoạt Động

Kết quả

Phan Bá Vành

1821 - 1827

Trà Lũ (Nam Định )

Bị đàn áp

   Nông Văn Vân        

1833 - 1835

Bảo Lạc ( Cao Bằng )

Bị dập tắt

Lê Văn Khôi

1833 - 1835

Phiên An ( Gia Định )

Bị dập tắt

Cao Bá Quát

1854-1856

Gia Lâm (Hà Nội )

Bị dập tắt