Lịch sử lớp 7 - Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2 ( 1075-1077 )

Lịch sử lớp 7 - Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2 ( 1075-1077 )

I . Giai đoạn thứ nhất .

1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta .

- Mục đích: giải quyết tình hình khó khăn trong nước.

- Việc làm:   + Xúi Cham-pa đánh Đại Việt

                     + Ngăn cản việc trao đổi buôn bán giữa 2 nước.

                     + Mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo các tù trưởng dân tộc.

2.Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ

a. Nhà Lý chuẩn bị:

- Cử Lý Thường Kiệt làm tổng chỉ huy.

- Luyện tập quân đội, canh phòng nghiêm  ngặt.

- Phong chức tước cho các tù trưởng dân tộc.

- Đem quân đánh bại Chăm Pa .

- Chủ trương của nhà Lý: Tiên phát chế nhân ( Tấn công trước để phòng vệ )

-> Mục đích: nơi tập kết quân , lương thực, vũ khí  của nhà  Tống.

b.Diễn biến:

-Tháng 10-1075, Lý Thường Kiệt và  Tông Đản chỉ huy 10 vạn quân, tấn công vào đất Tống bằng 2 đường thủy-bộ.

c. Kết quả :

- Sau 42 ngày đêm quân ta đã làm chủ thành Ung Châu, tướng giặc phải tự tử.

d.Ý nghĩa:

- Làm thay đổi kế hoạch và làm chậm lại cuộc tấn công xâm lược của nhà Tống vào nước ta

II. GIAI ĐOẠN THỨ HAI .

1. Kháng chiến bùng nổ .

a.Nhà Lý chuẩn bị

- Mai phục ở những vị trí quan trọng

- Bố trí thuỷ binh đóng ở Đông Kênh.

- Xây dựng phòng tuyến ở bờ nam sông Như Nguyệt .

b. Diễn biến

- Cuối năm 1076 quân Tống kéo vào nước ta theo 2 đường Thủy-bộ.

- Năm 1077 nhà Lý đánh nhiều trận nhỏ để cản bước tiến của giặc.

c.Kết quả:   
+ Quân Tống đóng quân ở bờ bắc sông Như Nguyệt
+ 2 cánh quân Thủy-bộ không hội quân với nhau dược.

2.Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt

- Diễn biến:

+ Quân Tống phòng ngự bị động.

+ Cuối xuân 1077 Lý Thường Kiệt cho quân vượt sông bắt ngờ đánh vào đồn giặc.

- Kết quả: Quách Qùy chấp nhận giảng hòa và rút quân về nước.

- Nguyên nhân thắng lợi:

+ Tinh thần đoàn kết và chiến đấu anh dũng của quân và dân Đại Việt.

+ Sự chỉ huy tài tình, sáng suốt của Lý Thường Kiệt

- Ý nghĩa:

+ Là trận đánh tuyệt vời trong lịch sử dân tộc.

+ Nền độc lập tự chủ được giữ vững.

+ Đập tan mộng xâm lược Đại Việt của nhà Tống