Lịch sử lớp 7 - Bài 1 - Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Lịch sử lớp 7 - Bài 1 - Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

1. Sự hình thành xã hội phong kiến ở Châu Âu.

- Sự hình thành:

  • Cuối Thế kỷ V người Giéc-man tiêu diệt các quốc gia cổ đại và thành lập các quốc gia mới.
  • Họ chiếm đoạt ruộng đất và phong tước vị.
- Xã hội có sư biến đổi :
  •  Bộ máy nhà nước chiếm hữu nô lệ sụp đổ. -> Xã hội Phong kiến hình thành.
- Có 2 giai cấp:          
  • Lãnh chúa ( tướng lĩnh , quý tộc)                                           
  • Nông nô ( nông dân, nô lệ )

2. Lãnh địa phong kiến.

- Đời sống trong lãnh địa:

  • Lãnh chúa: xa hoa, đầy đủ.
  • Nông nô: đói nghèo, khổ cực .

 - Đặc điểm của Kinh tế lãnh địa là: tự cung – tự cấp.

3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại.

- Nguyên nhân: Cuối thế kỉ XI, do sản xuất phát triển hàng  hoá dư thừa cần trao đổi, buôn bán Š thành thị trung đại xuất hiện.

- Bộ mặt thành thị: phố xá, nhà cửa...

- Cư dân sống thành thị gồm: thợ thủ công, thương nhân (thị dân).

- Tác động: Thúc đẩy xã hội phong kiến  phát triển.