Lịch sử lớp 7 - Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV

Lịch sử lớp 7 - Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV

1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ.

a/ Nguyên nhân: Mượn cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần quân Minh sang xâm lược .

b/ Diễn biến:

- Tháng 11/1406, quân Minh tiến đánh nước ta ở Lạng Sơn, bờ Nam sông Nhị, thành Đa Bang, Thằng Long  và thành Tây Đô.

 - Ta thất bại ở Lạng Sơn, lui về bờ Nam sông Nhị, thành Đa Bang, Thăng Long, thành Tây Đô.

- Tháng 6/1407, cha con Hồ Quý Ly bị bắt.

c/ Kết quả : thất bại

d/ Nguyên  nhân thất bại:
 - Không đoàn kết toàn dân đánh giặc.

 - Lối đánh sai lầm bị động, dựa vào thành quách, không kế thừa lối đánh của nhà Trần.

 - Những cải cách của Hồ Quý Ly làm quần chúng thiếu tin tưởng nên không ủng hộ nhà Hồ.

2 .Chính sách cai trị của nhà Minh.

a/ Chính trị: - Xoá bỏ quốc hiệu nước ta, đổi thành quận Giao Chỉ, sát nhập vào Trung Quốc.

b/ Kinh tế:   - Đặt ra hàng trăm thứ thuế.

                   - Bắt phụ nữ và trẻ em về Trung Quốc làm nô tì.

c/ Văn hóa: - Thi hành chính sách đồng hóa, ngu dân.

                   - Bắt nhân dân bỏ phong tục, tập quán của mình.

                   - Thiêu huỷ  và mang về Trung Quốc những bộ sách  quy giá.

=> Chính sách vô cùng thâm độc, tàn bạo.

3. Cuộc đấu tranh của quý tộc Trần.

- Nguyên nhân: Do sự cai trị  tàn bạo của nhà Minh

a. Khởi nghĩa Trần Ngỗi

- Tháng 10/1407, Ở Yên Mổ (Ninh Bình) xưng là Giản Định hoàng đế. - Năm 1408, vào Nghệ An được Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân hưởng ứng.

- Tháng 12/1408, nghĩa quân đánh tan 4 vạn quân Minh ở Bô Cô. Năm 1409, khởi nghĩa thất bại.

b. Khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng:

- Năm 1409, Trần Quý Khoáng lên ngôi lấy hiệu là Trùng Quang đế. Cuộc khởi nghĩa phát triển nhanh chóng từ Thanh Hoá đến Hoá Châu.

 - Giữa năm 1411, giặc tăng viện binh, Trần Quý Khoáng, Nguyễn Cảnh Dị và Đặng Dung bị bắt, dẫn đến việc khởi nghĩa thất bại.

c. Kết quả: cuộc khởi nghĩa thất bại.

d. Nguyên nhân thất bại :Nội bộ bất hoà nổ ra lẻ tẻ, không liên kết, thiếu lãnh đạo.

e. Ý nghĩa : Nêu cao tinh thần đấu tranh của nhân dân ta.