Lịch sử lớp 7 - Bài 30 Tổng kết

Lịch sử lớp 7 - Bài 30 Tổng kết

1/ Những nét lớn về chế độ phong kiến

- Hình thành sự tan rã của xã hội cổ đại.

- Cơ sở kinh tế nông nghiệp.

- Giai cấp cơ bản; địa chủ, nông dân hoặc nông nô.

- Thể chế chính trị: quân chủ chuyên chế.

2/ Sự khác nhau giữa xã hội ph​ong kiến phương đông và xã hội phong kiến ở châu âu. 

- Xã hội phong kiến phương đông ra đời sớm và tồn tại lâu hơn so với xã hội phong kiến châu âu.

- Phương đông: sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, kinh tế công thương nghiệp không phát triển.

- Phương tây: sau thế kỷ XI thành thị trung đại xuất hiện.

- Phương đông: vua có quyền lực tối cao.

- Phương tây: quyền lực của vua bị hạn chế trong lãnh địa. Thế kỷ XV - XVI là giai đoạn suy vong, chủ nghĩa tư bản dần hình thành trong lòng xã hội phong kiến đang suy tàn.