Lịch sử lớp 7 - Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỷ XIII

Lịch sử lớp 7 - Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỷ XIII

1. Nhà Lý sụp đổ:

a/ Nguyên nhân:

-  Cuối Thế kỉ XII, Nhà Lý suy yếu: quan lại ăn chơi sa đoạ, không chăm lo đến đời sống nhân dân,tranh chấp quyền lực, vơ vét của dân...

b/ Hậu quả :

- KT sa sút, Hạn hán, lũ lụt, mất mùa liên tiếp xảy ra Š đời sống nhân dân khổ cực, nhiều nơi nổi dậy đấu tranh

- Nhà Lý phải dựa vào họ Trần để chống lại các cuộc nổi loạn .

- Tháng 12/1225, Lý Chiêu Hoàng  nhường ngôi cho Trần Cảnh. Nhà Trần thành lập.

2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền.

- Dẹp yên các cuộc nổi loạn

- Xây dựng bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương
              Sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời  Trần

     

 

Nhận xét: bộ máy nhà nước thời Trần hoàn thiện và chặt chẽ hơn, chế độ phong kiến tập quyền được củng cố hơn

3. Pháp luật thời Trần.

- Ban hành bộ Hình Luật    

-  Nội dung:

+ cơ bản giống thời Lý.

+ bổ sung :

- Xác nhận và bảo vệ quyền sở hữa tài sản, mua đất bán đất .

- Đặt cơ quan Thẩm hình viện để xử  kiện.