Lịch sử lớp 7 - Bài 2 - Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Lịch sử lớp 7 - Bài 2 - Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lý.

- Nguyên nhân: Do sản xuất phát triển cần: Thị trường, nguyên liệu và  vàng bạc...

- Những cuộc phát kiến địa lý:

  • 1487: Đi-a-xơ vòng quanh Nam Châu Phi.
  • 1498 Va-xcô đơ Ga-ma đến An Độ.
  • 1492: Cô-lôm-bô tìm ra Châu Mỹ.
  • 1519- 1522: Ma-gien-lan vòng quanh trái đất.

- Kết quả:

  •  Tìm ra những con đường, vùng đất mới.
  •  Đem lại lợi nhuận lớn cho giai cấp tư sản Châu Âu.
  •  Thúc đẩy thương nghiệp C.Au phát triển.

- Ý nghĩa: Là cuộc Cách mạng về giao thông và tri thức. 

2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

- Quá trình tích luỹ tư bản nguyên thuỷ hình thành: tạo vốn và người làm thuê.

- Hậu quả:

  • Kinh tế: hình thức kinh doanh tư bản ra đời.
  • Xã hội: các giai cấp mới hình thành: giai cấp vô sản và tư sản.
  • Chính trị: Giai cấp tư sản, vô sản, nông nô mâu thuẫn phong kiến
 - Tư sản bóc vô sản 1 cách thậm tệ 4 quan hệ sản xuất từ đó Tư bản chủ nghĩa hình thành.