Địa lý lớp 7 - Bài 3: Quần cư - Đô thị hóa

Địa lý lớp 7 - Bài 3: Quần cư - Đô thị hóa

  1. Quần cư nông thôn và quần cư đô thị:

Hiện nay trên thế giới tỉ lệ người sống trong các đô thị ngày càng tăng.

2. Đô thị hoá. Các siêu đô thị:

Các đô thị xuất hiện từ thời cổ đại.

- Hiện nay số người sống trong đô thị chiếm khoảng 50% dân số thế giới.

- Nhiều đô thị phát triển nhanh chóng trở thành các siêu đô thị.

- Trong những năm gần đây các siêu đô thị trên thế giới tăng nhanh, nhất là ở các nước đang phát triển.