Địa lý lớp 7 - Bài 1: Dân số

Địa lý lớp 7 - Bài 1: Dân số

1. Dân số, nguồn lao động:

-Các cuộc điều tra dân số cho ta biết tình hình dân số, nguồn lao động của một địa phương.

- Dân số được biểu hiện cụ thể bằng một tháp tuổi (tháp dân số)

-Tháp tuổi cho ta biết đặc điểm cụ thể của dân số về giới tính, độ tuổi, nguồn lao động hiện tại và tương lai của địa phương.

- Có 3 nhóm tuổi được thể hiện trên tháp tuổi

+ Nhóm dưới lao động từ 0-14 tuổi

+ Nhóm trong lao động từ 15-59 tuổi

+ Nhóm ngoài lao động > 60 tuổi

2. Dân số thế giới tăng nhanh trong thế kỉ XIX và thế kỉ XX.

- Gia tăng dân số (GTDS) của một địa phương phụ thuộc vào số trẻ sinh ra và số người chết đi trong một năm.

- Công thức:

 

                     (Sinh – tử) x 100

    GTDS =                                =    %

                        Tổng số dân

 

3.Sự bùng nổ dân số:

- Sự gia tăng dân số không đồng đều trên thế giới.

+ Dân số các nước phát triển giảm

+ Dân số các nước đang phát triển tăng

- Nhiều nước có chính sách phát triển Kinh tế - xã hội tích cực khắc phục bùng nổ dân số.