Địa lý lớp 7 - Bài 28: THỰC HÀNH: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi

Địa lý lớp 7 - Bài 28: THỰC HÀNH: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi


1. Bài tập1

* Các môi trường chính ở Châu Phi:

- Môi trường xích đạo ẩm
- 2 môi trường xavan (nhiệt đới)

- 2 môi trường hoang mạc

- 2 môi trường ĐTH (cận nhiệt đới khô)

- Chiếm diện tích lớn nhất là môi trường xavan và môi trường hoang mạc.

*Do ảnh hưởng của dòng biển lạnh Canari và Ben ghê la ở phía tây nên hoang mạc Xahara và Namíp lan ra sát biển.

2.Bài tập 2:

 Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa:
Do ảnh hưởng của dòng biển lạnh Canari và Ben-ghê-la ở phía tây nên hoang mạc Xahara và Namíp lan ra sát biển.