Địa lý lớp 7 - Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

Địa lý lớp 7 - Bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

1. Sự di dân:

- Nguyên nhân:

+ Do thiên tai

+ Chiến tranh

+ Kinh tế chậm phát triển.

- Hình thức:

+ Di dân tự do

+ Di dân có tổ chức

2. Đô thị hoá:

- Đới nóng có tốc độ đô thị hoá cao trên thế giới.

- Tỉ lệ dân đô thị tăng nhanh, số siêu đô thị ngày càng nhiều.

- Hậu quả:

+ Ô nhiễm môi trường

+ Thiếu nhà ở, việc làm, nước sạch...

+ Tệ nạn xã hội

- Biện pháp:

+ Đô thị hoá gắn với phát triển kinh tế
+ Phân bố dân cư hợp lí.