Địa lý lớp 8 - Bài 5: Đặc điểm dân cư xã hội châu Á

Địa lý lớp 8 - Bài 5: Đặc điểm dân cư xã hội châu Á

1. Một châu lục đông dân nhất thế giới.

- Châu Á có số dân đông nhất so với các châu khác, luôn chiếm hơn ½ dân số toàn thế giới.

- Mật độ dân cư cao, phân bố không đều.

- Ngày nay do áp dụng tích cực chính sách dân số nên tỉ lệ gia tăng dân số đã giảm đáng kể (1. 3%, ngang với mức trung bình năm của thế giới).

2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc.

- Dân cư châu Á chủ yếu thuộc các chủng tộc Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít và một số ít thuộc chủng tộc Ô-xtra-lô-ít

- Các chủng tộc chung sống bình đẳng trong hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội.

3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn.

- Châu Á có văn hóa đa dạng, nhiều tôn giáo lớn: Phật giáo, Hồi giáo, Ki tô giáo và Hồi giáo.

- Mỗi tôn giáo đều có 01 tín ngưỡng riêng nhưng đều mang mục tiêu hướng thiện đến với loài người.