Địa lý lớp 8 - Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

Địa lý lớp 8 - Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam

1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam.

- Nước ta có hai nhóm đất chình.

+ Nhóm đất Feralit miền đồi núi thấp và nhóm đất mùn núi cao chiếm 76% diện tích lãnh thổ, phát triển trên nhiều loại đá mẹ khác nhau, thường được sử dụng để trồng rừng và cây công nghiệp lâu năm.

+ Nhóm đất phù sa chiếm 24% diện tích lãnh thổ, đất tơi xốp giữ nước tốt. Đất được sử dụng trong nông nghiệp để trồng lúa, hoa màu và cây công nghiệp lâu hàng năm

2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam.

- Đất là tài nguyên qúy giá. Cần phải sử dụng hợp lí, chống xói mòn, rửa trôi, bạc màu đất ở miền núi đồi, cải tạo các loại đất chua, mặn, phèn ở đồng bằng ven biển.