Địa lý lớp 8 - Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Địa lý lớp 8 - Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á.

- Hiệp hội các nước Đông Nam Á bắt đầu thành lập kể từ 8/8/1967 với mục tiêu hợp tác về mặt quân sự.

- Từ năm 1995 cho đến nay Hiệp hội được mở rộng với mười nước thành viên và mục tiêu hoạt động hợp tác để cùng phát triển đồng đều, ổn định trên nguyên tắc tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của nhau.

2. Hợp tác để phát triển kinh tế- xã hội.

- Sự hợp tác đã đem lại nhiều kết quả trong kinh tế, văn hoá, xã hội của mỗi nước.

- Sự nổ lực để phát triển kinh tế của từng quốc gia và sự hợp tác các nước trong khu vực đã tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế.

3. Việt Nam trong ASEAN.

- Tham gia vào ASEAN Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên hiện nay có những cản trở: chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ là những thách thức đòi hỏi có giải pháp vượt qua, góp phần tăng cường hợp tác giữa các nước trong khu vực.