Địa lý lớp 8 - Bài 25: Lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam

Địa lý lớp 8 - Bài 25: Lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam

- Lãnh thổ Việt Nam đã trải qua hàng trăm triệu năm biến đổi, chia thành ba giai đoạn chính:

1. Giai đoạn tiền Cambri:

- Cách đây khoảng 570 triệu năm đây là giai đoạn tạo lập nền móng sơ khai. lãnh thổ nước ta chỉ có vài mảng nền cổ là lục điạ, đại bộ phận lãnh thổ còn là biển.

2. Giai đọan cổ kiến tạo:

- Kéo dài 500 triệu năm và ít nhất cách đây khoảng 65 triệu năm gồm 2 đại Cổ Sinh và Trung Sinh. Giai đoạn này phát triển, mở rộng và ổn định lãnh thổ.

3. Giai đọan tân kiến tạo:

- Cách đây khoảng 25 triệu năm. Đây là giai đọan nâng cao địa hình và hoàn thiện giới sinh vật: Vận động tân kiến tạo diễn ra mạnh mẻ, kết qủa núi và sông ngỏi trẻ lại tạo thành các cao nguyên ba dan và đồng bằng phù sa, tạo các mỏ dầu khí. Các vận động kiến tạo vẫn còn tiếp diễn đến ngày nay.

- Lịch sử phát triển tự nhiên lâu dài của nước ta đã sản sinh nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng mà chúng ta còn chưa biết hết.