Địa lý lớp 8 - Bài 8: Tình hình phát triền kinh - xã hội ở các nước châu Á

Địa lý lớp 8 - Bài 8: Tình hình phát triền kinh - xã hội ở các nước châu Á

1. Nông nghiệp.

- Nền kinh tế nhiều nước châu Á chủ yếu vẩn dựa vào nông nghiệp.

Sự phát triển nông nghiệp của các nước châu Á không đồng đểu.

- Có hai khu vực có cây trồng và vật nuôi khác nhau: khu vực khí hậu gió mùa với nông nghiệp phát triển mạnh mẻ và khu vực khí hậu lục địa nông nghiệp chậm phát triển.

- Sản xuất lương thực chủ yếu là lúa nước ở nhiều nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan,

- Việt nam đã đạt nhiểu kết quả vượt bậc.

2. Công nghiệp.

- Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước khác nhau tạo nguồn nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất trong nước và nguồn hàng xuất khẩu

- Công nghiệp phát triển không đồng đều ở các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc Singapore là các nước công nghiệp có trình độ phát triển cao.

3. Dịch vụ.

- Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po là những nước có dịch vụ phát triển cao.