Địa lý lớp 8 - Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

Địa lý lớp 8 - Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

1. Vị trí địa lý:

2. Điều kiện tự nhiên

3. Đặc điểm dân cư

4. Kinh tế