Địa lý lớp 8 - Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Địa lý lớp 8 - Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

1.  Nền kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc.

- Đông Nam Á là khu vực có điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi cho sự tăng trưởng kinh tế.

- Trong thời gian qua Đông Nam Á đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Điển hình như Xingapo, Malaixa.

- Kinh tế khu vực phát triển chưa vững chắc dẽ bị tác động từ bên ngoài.

- Môi trường chưa được chú ý bảo vệ trong quá trình phát triển kinh tế.

2. Cơ cấu kinh tế đang có những thay đổi.

- Tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm, tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng, phản ảnh qúa trình công nghiệp hoá của các nước.

- Phần lớn các ngành sản xuất tập trung chủ yếu tại các vùng đồng bằng và vùng ven biển.