Câu 30: Biểu hiện của mất cân bằng sinh thái ở nước ta là

Câu 30: Biểu hiện của mất cân bằng sinh thái ở nước ta là

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. nguồn nước bị ô nhiễm.

B. thiên tai bão lụt, hạn hán gia tăng.

C. khoáng sản cạn kiệt.

D. đất đai bị bạc màu.
B đúng