Câu 4. Đây là đặc điểm của bão ở nước ta :

Câu 4. Đây là đặc điểm của bão ở nước ta :

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. Diễn ra suốt năm và trên phạm vi cả nước.

              B. Tất cả đều xuất phát từ Biển Đông.

              C. Chỉ diễn ra ở khu vực phía bắc vĩ tuyến 16ºB.

              D. Mùa bão chậm dần từ bắc vào nam.

D