Câu 25: Vùng chịu ngập lụt nghiêm trọng nhất ở nước ta hiện nay là

Câu 25: Vùng chịu ngập lụt nghiêm trọng nhất ở nước ta hiện nay là

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Bắc Trung Bộ.
C. Duyên hải miền Trung.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.
A đúng