Câu 3. Vùng có hoạt động động đất mạnh nhất của nước ta là :

Câu 3. Vùng có hoạt động động đất mạnh nhất của nước ta là :

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

              A. Tây Bắc.                      B. Đông Bắc.     C. Nam Bộ.        D. Cực Nam Trung Bộ.

A