Câu 17. Vùng nào dưới đây ở nước ta hầu như không xảy ra động đất ?

Câu 17. Vùng nào dưới đây ở nước ta hầu như không xảy ra động đất ?

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. Ven biển Nam Trung Bộ.        B. Vùng Nam Bộ.

              C. Vùng Đồng bằng sông Hồng.               D. Bắc Trung Bộ.

B