Câu 9. Ở nước ta bão tập trung nhiều nhất vào :

Câu 9. Ở nước ta bão tập trung nhiều nhất vào :

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

              A. Tháng 7.                      B. Tháng 8.        C. Tháng 9.        D. Tháng 10.

C