Câu 12. Vùng chịu ảnh hưởng mạnh của gió Tây Nam khô nóng là :

Câu 12. Vùng chịu ảnh hưởng mạnh của gió Tây Nam khô nóng là :

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. Duyên hải Nam Trung Bộ.      B. Bắc Trung Bộ.

              C. Tây Nguyên.                                           D. Tây Bắc.

B