Câu 24: Vùng thường xảy ra lũ quét là

Câu 24: Vùng thường xảy ra lũ quét là

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. Vùng núi phía Bắc và miền Trung.
B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Đông Nam Bộ.
D. Tây Nguyên.
A đúng