Câu 23: Trên toàn quốc, mùa bão diễn ra trong khoảng thời gian

Câu 23: Trên toàn quốc, mùa bão diễn ra trong khoảng thời gian

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. từ tháng 4 đến tháng 9.
B. từ tháng 5 đến tháng 11.
C. từ tháng 6 đến tháng 11.
D. từ tháng 7  đến tháng 12.
C đúng