Câu 11. Gió mùa Tây Nam khô nóng hoạt động mạnh nhất vào thời gian :

Câu 11. Gió mùa Tây Nam khô nóng hoạt động mạnh nhất vào thời gian :

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. Nửa đầu mùa hè.                      B. Cuối mùa hè.

              C. Đầu mùa thu - đông.  D. Cuối mùa xuân đầu mùa hè.

A