Câu 18. Vùng thường xảy ra động đất và có nguy cơ cháy rừng cao vào mùa khô là :

Câu 18. Vùng thường xảy ra động đất và có nguy cơ cháy rừng cao vào mùa khô là :

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. Vùng Tây Bắc.                         B. Vùng Đông Bắc.

              C. Vùng Tây Nguyên.    D. Đồng bằng sông Cửu Long.

A