Câu 21: Để phòng chống khô hạn lâu dài, cần

Câu 21: Để phòng chống khô hạn lâu dài, cần

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:


A. Tăng cường trồng và bảo vệ rừng

B. Bố trí nhiều trạm bơm nước.

C. Thực hiện kĩ thuật canh tác trên đất dốc.

D. Xây dựng các công trình thủy lợi hợp lí. 
D đúng