Câu 2. Vùng có tình trạng khô hạn dữ dội và kéo dài nhất nước ta là :

Câu 2. Vùng có tình trạng khô hạn dữ dội và kéo dài nhất nước ta là :

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. Các thung lũng đá vôi ở miền Bắc.

              B. Cực Nam Trung Bộ.

              C. Các cao nguyên ở phía nam Tây Nguyên.

              D. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

B