Câu 32: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm hoạt động của bão ở Việt Nam ?

Câu 32: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm hoạt động của bão ở Việt Nam ?

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:


A. Mùa bão bắt đầu từ tháng VI và kết thúc vào tháng XI.

B. Mùa bão chậm dần từ Nam ra Bắc.

C. 70% số cơn bão trong mùa tập trung vào các tháng VIII, IX, X.

D. Trung bình mỗi năm có 3 đến 4 cơn bão đổ bộ vào vùng biển nước ta.
B đúng