Câu 27: Vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là tình trạng

Câu 27: Vấn đề quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là tình trạng

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. mất cân bằng sinh thái và cạn kiệt tài nguyên.

B. cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

C. ô nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh thái.

D. mất cân bằng sinh thái và sự biến đổi khí hậu.
C đúng