Câu 15. Lũ quét thường xảy ra ở vùng núi phía Bắc vào thời gian :

Câu 15. Lũ quét thường xảy ra ở vùng núi phía Bắc vào thời gian :

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. Từ tháng 5 đến tháng 9.          B. Từ tháng 6 đến tháng 10.

              C. Từ tháng 7 đến tháng 11.                       D. Từ tháng 4 đến tháng 8.

B