Câu 10. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, thời gian có nhiều bão là :

Câu 10. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, thời gian có nhiều bão là :

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. Từ tháng 6 đến tháng 10.        B. Từ tháng 8 đến tháng 10.

              C. Từ tháng 10 đến tháng 11.                     D. Từ tháng 10 đến tháng 12.

C