Câu 6. So với miền Bắc, ở miền Trung lũ quét thường xảy ra :

Câu 6. So với miền Bắc, ở miền Trung lũ quét thường xảy ra :

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

              A. Nhiều hơn.                  B. Ít hơn.            C. Trễ hơn.         D. Sớm hơn. 

C