Câu 20. Để hạn chế thiệt hại do bão gây ra đối với các vùng đồng bằng ven biển, thì biện pháp phòng chống tốt nhất là :

Câu 20. Để hạn chế thiệt hại do bão gây ra đối với các vùng đồng bằng ven biển, thì biện pháp phòng chống tốt nhất là :

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. Sơ tán dân đến nơi an toàn.

              B. Củng cố công trình đê biển, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển. 

              C. Thông báo cho các tàu thuyền trên biển phải tránh xa vùng tâm bão.

              D. Có biện pháp phòng chống lũ ở đầu nguồn các con sông lớn.

B