Câu 8. Ở Nam Bộ :

Câu 8. Ở Nam Bộ :

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. Không có bão.                       B. Ít chịu ảnh hưởng của bão.

              C. Bão chỉ diễn ra vào các tháng đầu năm.   D. Bão chỉ diễn ra vào đầu mùa mưa.

B