Hóa học lớp 9 - Bài 36: Metan

Hóa học lớp 9 - Bài 36: Metan

I. Trạng thái thiên nhiên, tính chất vật lí.

- Trong tự nhiên mêtan có trong mỏ khí thiên nhiên, mỏ dầu, mỏ than, trong bùn ao.

- Mêtan là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí rất ít tan trong nước.

II. Cấu tạo phân tử.

CTCT của mêtan

          

- Trong phân tử mêtan có 4 liên kết đơn.

III. Tính chất hóa học

1/ Tác dụng với oxi:

CH4+O2\rightarrowCO2+ 2H2O

2/ Tác dụng với clo:

- Viết gọn:

 CH4 +Cl2 \rightarrow CH3Cl + HCl

- CH3Cl: Metylclorua

IV. Ứng dụng.

- Làm nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

- Làm nguyên liệu để điều chế H2

- Điều chế bột than và nhiều chất khác.